Pályázati aktualitások

Általános információk

A Program négy célterületet jelöl meg, melyekre támogatási kérelem nyújtható be, egyes célterületeken belül pedig további célokat fogalmaztak meg.
A Tanyafejlesztési Programról szóló rendelet [egészen pontosan az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet] tartalmazza az általános pályázati információkat, mely mindegyik célterületre érvényes; emellett a négy célterületre külön-külön pályázati felhívásokat és adatlapokat tettek közzé, melyek az adott területhez kapcsolódó speciális információkat is magában foglalják.
A pályázat keretén belül tanyának minősül az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanya jogi jellegként, művelés alól kivett területként, külön alrészleten kivett területként van nyilvántartva.
A pályázat során tanyás településnek tekinthetők Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár- Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye ceglédi, dabasi, gyáli, monori, nagykátai, nagykőrösi, ráckevei, szigetszentmiklósi, illetve vecsési járásának települései.

Mire vehető igénybe támogatás?

 • A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését, és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület);
 • a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület),
 • a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyával rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élő lakosok számára gazdaság indításához (3. célterület), valamint
 • a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez (4. célterület).

A célterületek bemutatása

1. célterület

A pályázat célja
A tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése, a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és eszköztámogatása, a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátásának javítása, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, valamint megyei tanyafelmérések elvégzése.
A támogatás forrása
A támogatás forrása egy 884 millió 138 ezer Ft-os indikatív keretösszeg.
Pályázók köre
Erre a támogatásra természetes személyek, egyéni vállalkozók nem pályázhatnak.
Ez a szegmens több célt tartalmaz, mindegyiknek megvannak a maga pályázói.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy támogatási kérelmet nyújthatnak be a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított, a tanyás településeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás településeken székhellyel rendelkező, és ott működő civil szervezetek, a tanyás településeken székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszer gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tanyás térségekben működő megyei szervezetei, valamint az általuk alapított gazdasági társaságok.
Mekkora összegre pályázhatunk?
A célterület tovább bomlik célokra, melyekhez külön-külön határozták meg a keretösszegeket:
 • tanyai termékek piacra jutásának elősegítése: 204 millió 138 ezer Ft;
 • tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak piacain: 300 millió Ft;
 • tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése: 175 millió Ft –az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 10 millió Ft;
 • villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések: 100 millió Ft – az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 40 millió Ft;
 • tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése: 75 millió Ft – Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege 2 millió Ft, illetve 4 millió Ft
 • megyei tanyafelmérések elvégzése: 30 millió Ft – az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege 10 millió Ft, melynek keretében a megye teljes területére el kell végezni a felmérést.
Az 1. és 2. cél de minimális támogatásnak minősül, melynek értelmében az egy pályázó által elnyerhető támogatás mértéke – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított általános „de minimis” támogatásokat – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke
A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 90%-a.
A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell.

2. célterület

A pályázat célja
A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.
A támogatás igénybevétele

A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretébe

 

 • tanyai lakóépület felújítására;
 • gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;
 • gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
 • karám, kerítés létesítésére, felújítására;
 • szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;
 • állatállomány kialakítására, bővítésére;
 • tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére;
 • tanyagazdaság energetikai megújítására;
 • egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására;
 • környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre;
 • tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére, valamint
 • tanya-tó kialakítására nyújtható be támogatási kérelem.

A támogatás forrása

A támogatás forrása egy 225 millió Ft-os indikatív keretösszeg.
Pályázók köre
Az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén életvitelszerűen él és az ingatlan az ő, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában áll.
További feltétel, hogy a tanyagazdaságában igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és a 2010., 2011., és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, ahol az árbevételek éves átlaga nem haladta meg a nettó 8 millió forintot.
A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke
A támogatás mezőgazdasági de minimális támogatásnak minősül, így a megítélhető maximális összeg pályázónként legfeljebb 7.500 eurónak megfelelő forintösszeg lehet – mely összeg csökkentve lehet, ha már a korábbi években (2011., 2012., 2013.) kapott a pályázó ilyen jellegű támogatást.
A támogatás mértéke az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.
A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell.

3. célterület

A pályázat célja
A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése.
Az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tanyán élő magánszemélyek és őstermelők támogatása tanyagazdaság indítására, kiépítésére, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése.
A támogatás forrása
A támogatás forrása egy 75 millió Ft-os indikatív keretösszeg.
Pályázók köre
Hasonlóan a 2. célterülethez, itt is magánszemélyek és őstermelők pályázhatnak.
A feltételek kis változással, de megegyeznek: a pályázó a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén életvitelszerűen a tanyán él és az ingatlan az ő, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában áll.
A további feltételek annyiban változnak, hogy a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó 600 ezer forintot, illetve a tanyagazdaság fenntartását legalább 3 évig vállalja.
Fontos, hogy mivel gazdaság indítására irányul a célterület, jelen esetben az a pályázó is nyújthat be támogatási kérelmet, aki a pályázat benyújtásakor mezőgazdasági tevékenységet hivatásszerűen nem folytatott, vagyis a vizsgált 2010., 2011. és 2012. évben mezőgazdasági bevétele nem volt.
A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke
A kiírás e pontja teljes egészében megegyezik a 2. célterületben meghatározottakkal, vagyis mezőgazdasági de minimális támogatásnak minősül és az elszámolható kiadás maximum 75%, illetve fiatal termelői minősítéssel rendelkezők esetében maximum 90% lehet.

4. célterület

A pályázat célja
A tanyán élő, alap infrastruktúrával nem rendelkező lakosok számára szociális alapú támogatás a tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez.
Cél azon tanyai lakosok támogatása, akik tanyája villamosenergia-ellátással nem rendelkezik.
Fontos megjegyezni, hogy a megújuló energiaforrást felhasználó, valamint a mobil eszközt telepítő fejlesztések az értékelés során előnyt élveznek!
A támogatás forrása
A támogatás forrása egy 50 millió Ft-os indikatív keretösszeg.
Pályázók köre
Támogatási kérelem beadására az a tanyán élő lakos jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén
 •  lakóhelye szerint a pályázat benyújtását megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen, tanyán él,
 • a tanya az ő, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van, és
 • az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai lakóépület villamosenergia-ellátással nem rendelkezik.
A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke
A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 5 millió forint.
A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 100%-a.

A pályázatok benyújtása és elbírálása

 • A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon a mellékletekkel együtt a NAKVI részére egy eredeti és két másolati példányban benyújtani.
 • Az egyes célterületeken belül egy pályázó egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.
 • A NAKVI a formai vagy tartalmi szempontból hiányosan benyújtott pályázatok tekintetében egy alkalommal hiánypótlásra ad lehetőséget.
 • A döntés előkészítést egy szakértőkből álló szerv, a Bíráló Bizottság fogja végezni. A pályázatok értékelése a felhívás mellékleteiben meghatározott pontozási rendszer szerint történik. Az értékelést a NAKVI végzi, amely az értékelésről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot. A Bíráló Bizottság – a NAKVI értékelése alapján – a pályázatok között rangsort állít fel. A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a NAKVI-t.
 • A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő hatvan naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül – a NAKVI írásban értesíti a pályázót.

A pályázat legfontosabb határidői

 • A pályázati adatlap elektronikus felületen történő véglegesítésének határideje: 2013. augusztus 7. 23 óra 59 perc.
 • A pályázatok postára adásának határideje: 2013. augusztus 12.
 • Az esetleges hiánypótlásra való felszólítás: a pályázat beérkezését követő 15 naptári napon belül.
 • A pályázat hiánypótlása: a hiánypótlásra szóló felszólítás kézhezvételét követő 10 naptári napon belül.
 • A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. szeptember 30.
 • A nyertes pályázókkal történő hatósági szerződés megkötése: a támogatási döntésről szóló értesítés átvételét követő 30 naptári napon belül.
 • A projekt megkezdése: a támogatási döntés kormányzati portálon, illetve a NAKVI honlapján történő közzétételének napjától.
 • A projekt befejezésének határideje: a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésbe foglalt időpontja, ami legkésőbb 2014. április 30-a lehet.
 • A hárommillió forintot meghaladó támogatás esetén az igényelt előleg felhasználásának határideje: az előlegnek a számlára történő megérkezését követő 30 naptári napon belül.
 • Elszámolások benyújtása: a hatósági szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 15 naptári napon belül.
 • Fel nem használt támogatási összeg visszafizetése: a VM visszafizetésről szóló határozatának pályázó általi kézhezvételét követő 10 naptári napon belül.

 

II. Pályázati hírek, információk

 • 2013. július 16.-áig a 96 HACS-ból 52-nél függesztették fel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím benyújtásának időszakát.
 • Megjelent a 101/2013. (VI.21.) számú MVH Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.
 • Megjelent a 105/2013. (VI.24.) számú MVH Közlemény a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) igénybevételéhez kapcsolódó részleges visszavonási szándék bejelentéséről és a bejelentéshez rendszeresített nyomtatványról.